Belgian Acoustical Society
Belgische Akoestische Vereniging
Association Belge des Acousticiens

Privacyverklaring ABAV

De Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Als ABAV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen, dan kan u zich via onderstaande contactgegevens wenden tot de Raad van Beheer van ABAV die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming :

Belgische Akoestische Vereniging ABAV

Avenue P. Holoffe 21

B-1342 Limelette

02 655 77 11

info@abav.be 

 

ABAV houdt zich strikt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden hieronder beschreven;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten willen respecteren.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ABAV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor de behandeling van uw aanvraag tot lidmaatschap
 • Voor ledenadministratie en dienstverlening aan leden
 • Om u te informeren over het lidmaatschap en zaken die daarmee verband houden (bvb. de uitnodiging tot betaling van het jaarlijkse lidgeld)
 • Voor deelname aan en betaling van activiteiten van ABAV
 • Voor de opmaak van debetnota’s en de opvolging van de betaling van lidgeld
 • Voor contactopname in geval van programmawijziging of annulering
 • Voor het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en
 • Voor het op regelmatige basis doorsturen van relevante informatie, uitnodigingen en nieuwsbrieven vanwege internationale koepelverenigingen (o.a. ICA, I-INCE, IIAV, )
 • Voor het doorsturen van relevante informatie vanwege beroepsverenigingen of administraties met niet-commerciële inslag
 • Voor de opmaak van het online ledenregister (enkel toegankelijk voor leden die hier zelf in verschijnen).
 • Voor de actualisatie van onze online lijst van steunende leden (publiek toegankelijk)
 • Voor statistische doeleinden. We gebruiken uw gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. De gegevens voor statistische doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

Effectieve en geassocieerde  :

 • Persoonlijke gegevens : naam(1), voornaam(1), geboortedatum, adres(1), telefoonnummer(s) (1), moedertaal
 • Professionele contactgegevens : bedrijfsnaam(1) en ľadres(1), telefoonnummer(s) (1), e-mailadres(1)
 • Opleiding en bedrijfsfunctie
 • Interessegebieden(1) en professionele ervaring
 • Referentiepersonen
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
 • Aanwezigheid bij onze activiteiten
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

Bedrijfsleden (steunende leden):

 • Bedrijfsgegevens : bedrijfsnaam(2) en –adres(2), vertegenwoordiger
 • Contactgegevens : contactpersoon(2), telefoonnummer(s)(2), e-mailadres(sen)(2)
 • Facturatiegegevens
 • Bedrijfsactiviteiten
 • Link website(2) en logo(2)

(1) Deze gegevens worden gepubliceerd op de ledenlijst, enkel ter beschikking gesteld aan onze leden via het beveiligde gedeelde van de website www.abav.be

(2) Deze gegevens worden op de ledenlijst(1) alsook openbaar gepubliceerd op onze website www.abav.be

 Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van externe dienstverleners voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het occasioneel organiseren van speciale events

Met externe dienstverleners maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

 

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. De gegevens worden niet langer dan  na laatste gebruik  .

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of  .

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Verbeteringen of aanvullingen kunnen te allen tijde doorgeven via info@abav.be . Een geactualiseerde versie van de online ledenlijst wordt driemaandelijks gepubliceerd.

U heeft het recht op gegevensverwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te via info@abav.be .

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw e-mailadres voor onze mailings.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover contact met ons op te via info@abav.be .

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

        

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

ABAV kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging dateert van 08/04/2019.

Login

E-mail

Password


Language

Choose your language :